ข้อสอบ ชุดที่ 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กลุ่มเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 2
www.rd.siamasr.com
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
   1 ปี
   2 ปี
   3 ปี
   4 ปี

ข้อที่ 2) ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กำหนดไว้ในแต่ละแผน
   แผนงาน หรืองานสำหรับงบประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงตัวเลขจำนวนเ งิน การตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนดำเนินงานออกเป็นตัวเลขจำนวนเงิน
   ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3) ข้อใดคือในกรณีที่งบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดำเนินการอย่างไร
   ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
   นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
   นำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
   นำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใ ช้ไปพลางก่อน

ข้อที่ 4) บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   เจ้าหน้าที่พัสดุ

ข้อที่ 5) ข้อใดไม่ใช้รายจ่ายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
   หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
   หมวดค่าจ้างชั่วคราว
   หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข้อที่ 6) ข้อใดสามารถเบิกจ่ายได้ แม้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ออกใช้ไม่ทัน
   ค่าครุภัณฑ์
   งบลงทุน
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ข้อที่ 7) ข้อใด ไม่ใช่ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
   อำเภอ
   เทศบาล
   องค์การบริหารส่วนตำบล
   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อที่ 8) บุคคลใดมีอำนาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   ประธานกรรมการบริหาร
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   นายอำเภอ
   ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อที่ 9) องค์กรบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็น
   ราชการส่วนท้องถิ่น
   ราชการส่วนภูมิภาค
   องค์กรอิสระ
   ราชการส่วนกลาง

ข้อที่ 10) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
   1 ปี
   2 ปี
   3 ปี
   4 ปี

ข้อที่ 11) ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนึ่งมีจำนวน 2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้กี่คน
   4 คน
   6 คน
   10 คน
   12 คน

ข้อที่ 12) ข้อใดไม่ใช่ส่วนบริหารราชการส่วนกลาง
   กรุงเทพมหานครฯ
   สำนักนายกรัฐมนตรี
   กระทรวง ทบวง
   กรม

ข้อที่ 13) ใครมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
   นายอำเภอ
   ผู้ว่าราชการจังหวัด
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   อธิบดีกรมการปกครอง

ข้อที่ 14) ใครมีอำนาจเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี
   นายอำเภอ
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   ผู้ว่าราชการจังหวัด
   ประธานกรรมการบริหาร

ข้อที่ 15) ข้อใดเป็นรายได้ที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
   ภาษีบำรุงท้องที่
   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
   ภาษีสรรพสามิต
    ถูกทุกข้อ
ศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารผู้สมัครสอบข้าราชการและพนักงานราชการ @ Copyrights 2009-2012  www.rd.siamasr.com All rights reserved
ติดต่อ สนับสนุนเว็บ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บ # E-mail : lamon1200@gmail.com tel.085-009-3603
By sadjapong sabsupanimit
amazing counter
IP Visits Counter