ภาค ก.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบงานสารบรรณ 20 ข้อ
ชุดที่ 001
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คําว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
   งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
   งานร่าง-เขียนและพิมพ?หนังสือ
   งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
   งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร

ข้อที่ 2)ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
   1 มิถุนายน 2516
   1 มิถุนายน 2526
   1 ตุลาคม 2526
   1 ธันวาคม 2527

ข้อที่ 3)หนังสือราชการคืออะไร
   เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย
   เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ
   เอกสารที่มีไปถึงผู้ดํารงตําแหน่งในราชการ
   เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ

ข้อที่ 4)งานสารบรรณมีประโยชน?ต?อราชการอย่างไร
   ทําให้งานสะดวก รวดเร็ว
   ประหยัดแรงงานและเวลา
   ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5) ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสําหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
   มีความรู้ภาษาไทย
   มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
   ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
   ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน

ข้อที่ 6)หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส?วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใด
   หนังสือภายนอก
   หนังสือภายใน
   หนังสือประทับตรา
   หนังสือประชาสัมพันธ

ข้อที่ 7)ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ
   เรื่อง
   วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
   คําขึ้นต้นและคําลงท้าย
   ง.อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อที่ 8)หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร
   ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
   ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
   ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
   ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.

ข้อที่ 9)หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในต่างกันในข้อใด
   แบบฟอร์ม
   การเก็บหนังสือ
   ค.ผู้ส่งและผู้รับ
   การลงทะเบียนรับ-ส่ง

ข้อที่ 10)หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง
   ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
   การเตือนเรื่องที่ค้าง
   ส่งสิ่งของ เอกสาร สําเนา
   ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.

ข้อที่ 11)ข้อใดเป็นลักษณะของหนังสือภายใน
   หนังสือที่ส่งไปโดยไม่บรรจุซอง
   หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวง
   หนังสือติดต่อระหว่างบุคคลภายนอกด้วยกัน
   ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 12)หนังสือประทับตราใช้กระดาษชนิดใด
   ใช้กระดาษตราครุฑ
   ใช้กระดาษบันทึก
   ใช้ประดาษอัดสําเนา
   ไม่มีข้อกําหนดแน่นอน

ข้อที่ 13)แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด
   ประทับตรา
   สั่งการ
   ประชาสัมพันธ์
   เจ้าหน้าที่จัดทําขึ้น

ข้อที่ 14)หนังสือราชการที่มีคําว่า "ด่วนมาก" ผู้มีหน้าที่ดําเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
   ปฏิบัติตามกําหนดเวลา
   ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทําได
   ปฏิบัติโดยเร็ว
   ปฏิบัติทันที

ข้อที่ 15)วันเดือน ปี ที่ออกหนังสือในหนังสือประทับตรา ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหนในหนังสือ
   ใต้รูปครุฑ
   ได้ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก
   ไม่มีการลงวัน เดือนปี ในหนังสือชนิดนี้
   ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 16)หนังสือประทับตราจะมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งออกได้ จะต้อง…
   ประทับตราให้ถูกที่สุด
   ระบุตัวผู้รับให้ชัดเจน
   มีคําว่าหนังสือประทับตรา
   มีผู้ลงชื่อกํากับตราที่ประทับตามระเบียบ

ข้อที่ 17)รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด
   หนังสือภายใน
   หนังสือสั่งการ
   หนังสือประชาสัมพันธ์
   หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 18)หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอํานาจในการลงชื่อกํากับ
   เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป
   หัวหน้าแผนก
   หัวหน้าฝ่าย
   หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย

ข้อที่ 19)ตามระเบียบงานสารบรรณ หนังสือราชการที่จัดทําขึ้นจะต?องทํา……..อย่างน้อย 1 ฉบับ
   สําเนาต้นฉบับ
   สําเนาคู่ฉบับ
   สําเนาซ้ำฉบับ
   ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.

ข้อที่ 20)หนังสือต่อไปนี้ มีหนั งสือประเภทใดที่ต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
   หนังสือที่เกี่ยวกับความลับ
   หนังสือที่มีหลักฐานการโต้ตอบ
   หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน
   หนังสือสํานวนการสอบสวน
ศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารผู้สมัครสอบข้าราชการและพนักงานราชการ @ Copyrights 2009-2012  www.rd.siamasr.com All rights reserved
ติดต่อ สนับสนุนเว็บ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บ # E-mail : lamon1200@gmail.com tel.085-009-3603
By sadjapong sabsupanimit
amazing counter
IP Visits Counter