ภาค ก.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบงานสารบรรณ 20 ข้อ
ชุดที่ 002
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
   งานรับ-ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
   งานร่าง-เขียนและพิมพ์หนังสือ
   งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
   งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร

ข้อที่ 2) ระเบียบงานสารบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเริ่มใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
   1 มิถุนายน 2516
   1 มิถุนายน 2526
   1 ตุลาคม 2526
   1 ธันวาคม 2527

ข้อที่ 3) หนังสือราชการคืออะไร
   เอกสารทุกชนิดที่พิมพ์ถูกต้องตามกฎหมาย
   เอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการ
   เอกสารที่มีไปถึงผู้ดำรงตำแหน่งในราชการ
   เอกสารที่ทางราชการเป็นเจ้าของ

ข้อที่ 4) งานสารบรรณมีประโยชน์ต่อราชการอย่างไร
   ทำให้งานสะดวก รวดเร็ว
   ประหยัดแรงงานและเวลา
   ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5) ลักษณะในข้อใดที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
   มีความรู้ภาษาไทย
   มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ
   ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง
   ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน

ข้อที่ 6) หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใด
   หนังสือภายนอก
   หนังสือภายใน
   หนังสือประทับตรา
   หนังสือประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 7) ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ
   เรื่อง
   วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
   คำขึ้นต้นและคำลงท้าย
   อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อที่ 8) หนังสือภายในเป็นหนังสืออย่างไร
   ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกัน
   ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
   ติดต่อภายในจังหวัดเดียวกัน
   ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.

ข้อที่ 9) หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในต่างกันในข้อใด
   แบบฟอร์ม
   การเก็บหนังสือ
   ผู้ส่งและผู้รับ
   การลงทะเบียนรับ-ส่ง

ข้อที่ 10) หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง
   ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
   การเตือนเรื่องที่ค้าง
   ส่งสิ่งของ เอกสาร สำเนา
   ถูกทั้งข้อ ก. ข. และ ค.

ข้อที่ 11) ข้อใดเป็นลักษณะของหนังสือภายใน
   หนังสือที่ส่งไปโดยไม่บรรจุซอง
   หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการต่างกระทรวง
   หนังสือติดต่อระหว่างบุคคลภายนอกด้วยกัน
   ไม่มีข้อถูก

ข้อที่ 12) หนังสือประทับตราใช้กระดาษชนิดใด
   ใช้กระดาษตราครุฑ
   ใช้กระดาษบันทึก
   ใช้ประดาษอัดสำเนา
   ไม่มีข้อกำหนดแน่นอน

ข้อที่ 13) แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด
   ประทับตรา
   สั่งการ
   ประชาสัมพันธ์
   เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น

ข้อที่ 14) หนังสือราชการที่มีคำว่า "ด่วนมาก" ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
   ปฏิบัติตามกำหนดเวลา
   ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้
   ปฏิบัติโดยเร็ว
   ปฏิบัติทันที

ข้อที่ 15) วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือในหนังสือประทับตรา ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหนในหนังสือ
   ใต้รูปครุฑ
   ได้ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก
   ไม่มีการลงวัน เดือนปี ในหนังสือชนิดนี้
   ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 16) หนังสือประทับตราจะมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งออกได้ จะต้อง…
   ประทับตราให้ถูกที่สุด
   ระบุตัวผู้รับให้ชัดเจน
   มีคำว่าหนังสือประทับตรา
   มีผู้ลงชื่อกำกับตราที่ประทับตามระเบียบ

ข้อที่ 17) รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด
   หนังสือภายใน
   หนังสือสั่งการ
   หนังสือประชาสัมพันธ์
   หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 18) หนังสือประทับตรา ผู้ใดมีอำนาจในการลงชื่อกำกับ
   เจ้าหน้าที่ระดับ 2 ขึ้นไป
   หัวหน้าแผนก
   หัวหน้าฝ่าย
   หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย

ข้อที่ 19) หนังสือราชการที่มีคำว่า "ด่วน" ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
   ปฏิบัติเร็วที่สุด
   ปฏิบัติโดยเร็ว
   ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้
   ปฏิบัติเร็วตามกำหนดเวลา

ข้อที่ 20) ตามระเบียบงานสารบรรณ หนังสือราชการที่จัดทำขึ้นจะต้องทำ……..อย่างน้อย 1 ฉบับ
   สำเนาต้นฉบับ
   สำเนาคู่ฉบับ
   สำเนาซ้ำฉบับ
   ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.
ศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารผู้สมัครสอบข้าราชการและพนักงานราชการ @ Copyrights 2009-2012  www.rd.siamasr.com All rights reserved
ติดต่อ สนับสนุนเว็บ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บ # E-mail : lamon1200@gmail.com tel.085-009-3603
By sadjapong sabsupanimit
amazing counter
IP Visits Counter