ภาค ก.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบงานสารบรรณ 20 ข้อ
ชุดที่ 003
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1) ตราที่ใช้ประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกำหนดให้ใช้หมึกสีอะไร
   แดง
   ดำ
   น้ำเงิน
   เขียว

ข้อที่ 2) "ประกาศ ณ วันที่………" ใช้กับหนังสือสั่งการชนิดใด
   คำสั่ง
   ระเบียบ
   ข้อบังคับ
   ถูกทั้ง ข.และ ค.

ข้อที่ 3) บรรทัดสุดท้ายของหนังสือสั่งการทุกประเภทจะต้องเป็นข้อความที่ระบุอะไร
   วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ
   ชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือ
   ตำแหน่งของผู้มีอำนาจออกหนังสือ
   ลายมือชื่อผู้มีอำนาจออกหนังสือ

ข้อที่ 4) ข้าราชการที่มีตำแหน่งยศทหารหรือตำรวจ ต้องพิมพ์ยศลงหน้าชื่อในวงเล็กใต้ลายเซ็นหรือไม่
   ไม่ต้องพิมพ์ยศ
   พิมพ์ยศลงไปด้วย
   พิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้
   ไม่มีคำตอบถูก

ข้อที่ 5) การเขียนหนังสือราชการถึงพระภิกษุ-สามเณร ทั่วไป ใช้คำขึ้นต้นอย่างไร
   เรียน
   กราบเรียน
   ถึง
   นมัสการ

ข้อที่ 6) ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ผู้ทำงานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะต้องใช้คำว่าอย่างไร
   ใช้ตำแหน่งของผู้ทำงานแทน
   ทำงานแทน
   รักษาราชการแทน
   ปฏิบัติราชการแทน

ข้อที่ 7) โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุใช้ในกรณีใด
   เรื่องเร่งด่วน
   เรื่องเกี่ยวกับความลับราชการ
   เรื่องเกี่ยวกับการเงิน
   เรื่องที่สั่งด้วยหนังสือไม่ทัน

ข้อที่ 8) ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ
   เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ
   เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน
   เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
   เพื่อให้ข้าราชการร่างและรับส่งหนังสือราชการได้ถูกต้อง

ข้อที่ 9) พระเจ้าแผ่นดินแต่งตัว ใช้ราชาศัพท์ว่าอย่างไร
   ทรงเครื่อง
   แต่งพระองค์
   ทรงเครื่องใหญ่
   ทรงพระสุคนธ์

ข้อที่ 10) พระภิกษุ สามเณร ป่วยใช้คำว่าอย่างไร
   ไม่สบาย
   ประชวร
   อาพาธ
   ทรงพระประชวร

ข้อที่ 11) ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร
   เดินทาง
   ฟังเทศน์
   ทำบุญ
   ไปวัด

ข้อที่ 12) พระฉาย ตรงกับคำสามัญว่าอย่างไร
   พระรูป
   กระจกส่อง
   หวี
   ช้อนส้อม

ข้อที่ 13) นายกรัฐมนตรี "ตาย" คำที่ขีดเส้นใต้คำใดจึงจะถูกต้องตามราชาศัพท์
   ถึงแก่กรรม
   มรณกรรม
   อสัญกรรม
   พิราลัย

ข้อที่ 14) อายุการเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
   5 ปี
   10 ปี
   15 ปี
   ไม่มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้

ข้อที่ 15) หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลักต้องปฏิบัติอย่างไร
   เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี
   นำไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
   ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเคร่งครัด
   ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

ข้อที่ 16) การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือราชการไปดู หรือคัดลอก ต้องได้รับอนุญาตจากใครก่อน
   เจ้าหน้าที่เก็บ
   ประจำแผนก
   หัวหน้าแผนก
   หัวหน้ากองหรือผู้ได้รับมอบหมาย

ข้อที่ 17) ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการจะต้องเป็นผู้อยู่ในตำแหน่งระดับใดขึ้นไป
   หัวหน้าแผน
   หัวหน้าฝ่าย
   หัวหน้ากอง
   รองอธิบดี

ข้อที่ 18) ถ้าปรากฏว่าหนังสือราชการที่เก็บไปสูญหายไป จะต้องปฏิบัติอย่างไร
   ติดต่อเจ้าของเรื่องเดิมเพื่อหาสำเนามาแทน
   เรียกตัวผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่หายมาสอบถาม
   ปล่อยไปเลยแต่ให้หมายเหตุว่าเรื่องหาย
   ผิดทั้ง ก. ข. และ ค.

ข้อที่ 19) การตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือให้ตั้งอย่างน้อยกี่คน
   2 คน
   3 คน
   4 คน
   5 คน

ข้อที่ 20) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใด
   อธิบดี
   ตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งเทียบเท่าอธิบดี
   ปลัดกระทรวง
   ถูกทั้ง ก. ข. และ ค. แล้วแต่กรณี
ศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารผู้สมัครสอบข้าราชการและพนักงานราชการ @ Copyrights 2009-2012  www.rd.siamasr.com All rights reserved
ติดต่อ สนับสนุนเว็บ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บ # E-mail : lamon1200@gmail.com tel.085-009-3603
By sadjapong sabsupanimit
amazing counter
IP Visits Counter