แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย
กลุ่ม วิชาเอก คอมพิวเตอร์ 20 ข้อ
ชุดที่ 3001
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)Floppy Disk ใช้ค่กับอุปกรณ์ใด
   Floppy Disk Drive
   CD
   Keyboard
   Monitor

ข้อที่ 2) ปุ่ม Num Lock ใช้ทําอะไร
   มีไว้สําหรับคิดเลข
   มีไว้พิมพ์ตัวเลขในภาษาอังกฤษ
   มีไว้ใช้เมื่อตัองการพิมพ์ตัวเลขในกลุ?มตัวเลข
   มีไว้สําหรับปัอนรหัสตัวเลขเท่านั้น

ข้อที่ 3) การคลิกเมาส์ 1 ครั้ง จะทําให้โปรแกรมทํางานต้องคลิกเมาส์ข้างใด
   ข้างใดก็ได้
   ด้านซ้ายมือ
   ด้านขวามือ
   สองข้างพร้อมกัน

ข้อที่ 4)ข้อใดคือการแนะนําการจับเมาส์ที่ถูกต้องแก่นักเรียน
   ใช้เฉพาะนิ้วโป้ง นิ้วชี้ และนิ้วก้อยเท่านั้นที่แตะตัวเมาส์
   จับเมาส์แน่นๆ ให้ตัวเมาส์อยู่ในอุ้งมือ วางนิ้วชี้ไว้ที่ปุ่มซ้ายมือบนเมาส์
   จับเมาส์หลวมๆ ให้ตัวเมาส์อยู่ในอุ้งมือวางนิ้วชี้ไว้ที่ปุ่มซ้ายมือบนเมาส์
   จับเมาส์เบาๆ ใช้นิ้วชี้เลื่อนไปเลื่อนมาตามต้องการ

ข้อที่ 5) Floppy Disk ใช้ค่กับอุปกรณ์ใด
   Floppy Disk Drive
   CD
   Keyboard
   Monitor

ข้อที่ 6)เครื่องคอมพิวเตอร์สกปรก มีฝุ่นจับหนา ควรปฏิบัติอย่างไร
   ผ้าชุบน้ำช็ด
   เป่า
   Scandisk
   Disk Defragmenter

ข้อที่ 7)เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ไม่ปรากฏภาพบนจอสันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุใด
   สายเมาส์ หลุดหรือหลวม
   สาย Floppy Disk Drive หลุดหรือหลวม
   หน่วยความจําชั่วคราว หลุดหลวมหรือเสีย
   สายต่อลําโพง หลุดหรือหลวม

ข้อที่ 8) ถ้าต้องการนํารูปจากภาพถ่ายไปแสดงในจอคอมพิวเตอร์ต้องใช้อุปกรณ์ใด
   Printer
   Monitor
   Keyboard
   Scanner

ข้อที่ 9)ถ้าต้องการทําให้ภาพที่แสดงในจอภาพ ไปปรากฏในกระดาษต้องใช้อุปกรณ์ใด
   Printer
   Monitor
   Keyboard
   Scanner

ข้อที่ 10) อุปกรณ์ข้อใดที่นิยมใช้เก็บข้อมูลสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป
   Diskette
   CD - ROM
   Tape
   VCD

ข้อที่ 11) ถ้าหากมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วอุปกรณ์ข้อใดจําเป็นต้องใช้ติดตั้งอินเตอร์เน็ต
   CD-ROM , คู่สายโทรศัพท์
   Modem, คู่สายโทรศัพท์
   CD-ROM, Scanner
   Modem, Scanner

ข้อที่ 12)แฟ้มข้อมูลแรกของโฮมเพจจะต้องใช้ชื่อใด
   Index. doc
   Index.html
   Fist. Doc
   Fist.htm

ข้อที่ 13)วิธีการใดที่จะสามารถทําให้นําข้อมูลที่ได้จัดทําด้วยคอมพิวเตอร์กลับมาใช์งานได้อีก
   การแทรกรูปภาพ
   การบันทึกแฟ้มข้อมูล
   การเชื่อมโยงแฟ้มข้อมูล
   การจัดรูปแบบของข้อความ

ข้อที่ 14) แฟ้มข้อมูลใดที่จะสามารถเชิอมโยงแฟ้มข้อมูลในโฮมเพจได้
   testhome 11.gif
   nakron.htm
   helptech1. Doc
   Menu.a4p

ข้อที่ 15)ชุดคําสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร
   Computare
   Electronic
   Instruction
   Program

ข้อที่ 16)วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เกิดจากสิ่งใดอันดับแรก
   ลูกคิด
   Slide Mle
   เครื่องคิดเลข
   เครื่องบวกเลข

ข้อที่ 17) บุคคลใดเป็นผูคิดค้นคอมพิวเตอร์เป็นคนแรก
   Charles Babbage
   Ada Augusta
   Herman Hollerith
   Haward H. Aiken

ข้อที่ 18) เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นครั้งแรกในปีใด
   1822
   1843
   1890
   1946

ข้อที่ 19) เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่ผลิตด้วยหลอดสูญญากาศคือ
   ENIAC
   IBM MARK 1
   UNIVAC 1
   ASCC

ข้อที่ 20)ปัจจุบันระบบวงจรของคอมพิวเตอร์ผลิตด้วยวัสดุใด
   หลอดสูญญากาศ
   ทรานซิสเตอร์
   Integrated
   Monolithic Circuits
ศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารผู้สมัครสอบข้าราชการและพนักงานราชการ @ Copyrights 2009-2012  www.rd.siamasr.com All rights reserved
ติดต่อ สนับสนุนเว็บ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บ # E-mail : lamon1200@gmail.com tel.085-009-3603
By sadjapong sabsupanimit
amazing counter
IP Visits Counter