meta name="description" content="แบบทดสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู (ชุดที่2) 20 ข้อ"> แบบทดสอบ วิชา จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู20 ข้อ

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย
จรรยาบรรณวิชาชีพครู (ชุดที่1) 20 ข้อ
ชุดที่ 3002
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)"จรรยา" มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด
   กริยา
   จริยา
   มรรยาท
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)"ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร"หมายถึง
   จรรยาบรรณ
   สัตยาบรรณ
   มาตรฐานวิชาชีพ
   จรรยาบรรณวิชาชีพครู

ข้อที่ 3)ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู
   แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
   แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
   แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4)จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด
   รักษาและส่งเริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
   รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
   รักษาและส่งเสริมฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครู
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5)จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
   พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ 2546
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6)ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด
   18 ปีบริบูรณ์
   ไม่ต่ำกว่า18 ปีบริบูรณ์
   20 ปีบริบูรณ์
   ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

ข้อที่ 7)ผู้ที่จะเข้ารับใบประประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด
   18 ปีบริบูรณ์
   ไม่ต่ำกว่า18 ปีบริบูรณ์
   20 ปีบริบูรณ์
   ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

ข้อที่ 8)มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน
   3 มาตรฐาน
   4 มาตรฐาน
   5 มาตรฐาน
   6 มาตรฐาน

ข้อที่ 9)มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ
   มาตรฐานการปฏิบัติตน
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ
   มาตรฐานการสอน

ข้อที่ 10)จรรยาบรรณวิชาชีพครู มรจำนวนเท่าใด
   4 จรรยาบรรณ
   5 จรรยาบรรณ
   6 จรรยาบรรณ
   7 จรรยาบรรณ

ข้อที่ 11)จรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่
   จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
   จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
   จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12)หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู
   คุรุสภา
   คณะกรรมการข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา
   คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13)จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 มีจำนวนกี่ข้อ
   6 ข้อ
   7 ข้อ
   8 ข้อ
   9 ข้อ

ข้อที่ 14) ข้อใดไม่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539
   ครูต้องรักและเมตตาศิษย์
   ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
   ครูย่อมเป็นบุคคลที่ประหยัดและมัธยัสถ์
   ไม่มีคำตอบ

ข้อที่ 15)บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ของผู้ได้รับใบอนุญาต มีสิทธิกล่าวกาผู้ได้รับอนุญาต โดยยื่นเรื่องต่อผู้ใด
   คณะกรรมการคุรุสภา
   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
   คุรุสภา

ข้อที่ 16)จากข้อ 15 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่กล่าวโทษรู้เรื่องการ ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และ รู้ตัวผู้ประพฤติผิด
   พ้น 1 ปี
   พ้น 2 ปี
   พ้น 3 ปี
   พ้น 4 ปี

ข้อที่ 17)จากข้อ 15 สิทธิกล่าวโทษสิ้นสุดเมื่อระยะเวลาตามข้อใดนับแต่ผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการ ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ รู้ตัวผู้ประพฤติผิด
   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   คณะกรรมการคุรุสภา
   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อที่ 18) โทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีกี่สถาน
   3 สถาน
   4 สถาน
   5 สถาน
   6 สถาน

ข้อที่ 19)ข้อใดไม่เป็นโทษของผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
   ยกข้อกล่าวหา
   ตักเตือน
   ภาคทัณฑ์
   ตัดเงินเดือน

ข้อที่ 20) โทษ พักใบอนุญาต ผู้ประพฤติจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจำนวนกี่ปี
   ไม่เกิน 2 ปี
   ไม่เกิน 3 ปี
   ไม่เกิน 4 ปี
   ไม่เกิน 5 ปี
ศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารผู้สมัครสอบข้าราชการและพนักงานราชการ @ Copyrights 2009-2012  www.rd.siamasr.com All rights reserved
ติดต่อ สนับสนุนเว็บ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บ # E-mail : lamon1200@gmail.com tel.085-009-3603
By sadjapong sabsupanimit
amazing counter
IP Visits Counter