แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย
จรรยาบรรณวิชาชีพครู (ชุดที่2) 20 ข้อ
ชุดที่ 3003
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1) ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะขออีกได้เมื่อใด
   พ้น 4 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
   พ้น 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
   พ้น 6 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน
   พ้น 7 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน

ข้อที่ 2) ครู ถูกลงโทษ สำหรับผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีสิทธิดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง ได้ตามข้อใด
   ร้องทุกข์
   ร้องเรียน
   อุทธรณ์
   ฎีกา

ข้อที่ 3) จากข้อ 2 ต้องดำเนินการต่อองค์คณะบุคคลในข้อใด
   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   คณะกรรมการคุรุสภา
   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
   คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อที่ 4) จากข้อ 3 ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาเท่าใด
   7 วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
   10 วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
   15 วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
   30 วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย

ข้อที่ 5) ผู้ใดประกอบอาชีพครูโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องได้รับระวางโทษตามข้อใด
   จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
   จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
   จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
   จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 6) ผู้ใดประกอบอาชีพครูในระหว่างพักใบอนุญาตต้องได้รับการระวางโทษตามข้อใด
   จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
   จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
   จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
   จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 7) ผู้ใดแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ์พร้อมจะประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษ ตามข้อใด
   จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
   จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
   จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
   จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 8) ครูควรรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด
   โรงเรียน
   นักเรียน
   ผู้ร่วมงาน
   ชุมชน

ข้อที่ 9) อาชีพใดที่ใช้กำลังความคิดและสมองเป็นหลัก
   Technican
   Labour
   Profession
   Semilabour

ข้อที่ 10) พฤติกรรมในข้อใดที่แสดงว่าไม่มีความสามารถทางวิชาชีพครู
   ใช้อุปกรณ์การสอนชนิดเดียวกันทุกเนื้อหาวิชา
   เขียนจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้ถูกต้อง
   จัดบรรยากาศในชั้นเรียนได้เหมาะสมทุกเนื้อหาทุกวิชา
   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา

ข้อที่ 11) เรื่องใดต่อไปนี้มิใช่ลักษณะสำคัญของวิชาชีพชั้นสูง
   วิธีการแห่งปัญญา
   ทักษะและเทคนิคพิเศษ
   จรรยาบรรณ
   เสรีภาพในการใช้วิชาชีพ

ข้อที่ 12) คำเปรียบเทียบข้อใดชี้ให้เห็นว่าครูเป็นบุคคลที่ควรเคารพนับถือ
   ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ
   ครู คือเรือจ้าง
   ครู คือ ปูชนียบุคคล
   ครู คือ ผู้ยกระดับสติปัญญาของมนุษย์

ข้อที่ 13)
บุคคลใดที่ได้ชื่อว่าเป็นครูคนแรกบุตร
   อุปัชฌาจารย์
   บุพพาจารย์ บูรพาจารย์
   ปรมาจารย์
   อาจารย์

ข้อที่ 14) ถ้าขาดข้อใดจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครูอย่างยิ่ง
   การถ่ายทอดความรู้
   ความศรัทธา
    เงินเดือน
   สวัสดิการ

ข้อที่ 15) คุณสมบัติที่สำคัญประจำตัวครู คือข้อใด
   บุคลิกภาพดี
   ความรู้ดี
   มนุษยสัมพันธ์ดี
   สอนดีมีคุณธรรม

ข้อที่ 16) ธรรมะ ที่ครูยึดมั่นเป็นที่ตั้งคือข้อใด
   อิทธิบาท 4
   สังคหวัตถุ 4
   พรหมวิหาร 4
   มรรคและผล

ข้อที่ 17) จรยาบรรณขอบงครูไทย บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรและมีกฎหมายรองรับครั้งแรกเมื่อใด
   2505
   2506
   2507
   2508

ข้อที่ 18) ข้อใดไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูก็ได้ ตามพ.ร.บ. การศึกษา 2542
   คณาจารย์
   วิทยากรพิเศษ
   ผู้อำนวยการวิทยาลัย
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19) ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไร
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
   ความก้าวหน้าในอาชีพ
   การหารายได้จาการสอนพิเศษ
   การทำผลงานทางวิชาการ

ข้อที่ 20) ครูที่ได้รับยกย่องว่า"สอนดี"คือข้อใด
   เลือกวิธีสอนใหม่ๆมาใช้
   สอนตามแผนการสอน
   สอนให้เหมาะกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมาย
   สอนตามข้อตกลงระหว่างครูกับนักเรียน
ศูนย์รวม ข้อมูลข่าวสารผู้สมัครสอบข้าราชการและพนักงานราชการ @ Copyrights 2009-2012  www.rd.siamasr.com All rights reserved
ติดต่อ สนับสนุนเว็บ หรือแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บ # E-mail : lamon1200@gmail.com tel.085-009-3603
By sadjapong sabsupanimit
amazing counter
IP Visits Counter