ค่าเสียหายเบื้องต้น เรียกร้องอะไรได้บ้าง?

          ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ผู้ประสบภัยจะได้รับความคุ้มครองในความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ และเป็นค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัย หรือทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 

 • กรณีบาดเจ็บ บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน

 • กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย (สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ) อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน
  (ก) ตาบอด
  (ข) หูหนวก
  (ค) เป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
  (ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์
  (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว
  (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด
  (ช) จิตพิการอย่างติดตัว
  (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร

 • กรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายเป็นค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ จำนวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน

 

          อย่างไรก็ตาม กรณีที่ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บ บริษัทจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท หากต่อมาผู้ประสบภัยได้สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตในภายหลัง บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัย ทั้งนี้เมื่อรวมกันทุกกรณีแล้ว จะจ่ายให้ไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคน

กรณีรถตั้งแต่ 2 คันขึ้นไปก่อให้เกิดความเสียหาย เช่น เฉี่ยวชนกัน ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัย ซึ่งอยู่ในรถคันที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้ แต่หากผู้ประสบภัยเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในรถคันใดคันหนึ่ง เช่น เป็นคนเดินถนนทั่วไป แต่ละบริษัทจะต้องร่วมกันเฉลี่ยจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น